MUSLICH, M. RESOLUSI KONFLIK KASUS SYAIKH AL-MUTAMAKIN DALAM TEKS KAJEN DAN CEBOLEK. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 159-177, aug. 2015. ISSN 2502-2210. Available at: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/174>. Date accessed: 22 jan. 2022. doi:https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.174.